Це стара редакція Статуту – нову редакцію Статуту дивіться тут.

1. Загальні положення

1.1. Голопристанська районна громадська організація «Громада Залізного Порту» (далі – Організація) – утворена для колективного захисту законних економічних, соціальних, екологічних, моральних та інших прав та інтересів своїх членів, в тому числі і їх майна.
1.2. Організація створена відповідно до Закону України «Про об’єднання громадян», у своїх діях керується Конституцією України, Законами України, а також цим Статутом та своїми Положеннями, які є подовженням норм Статуту.
1.3. Організація є районною – діє на території Голопристанського району Херсонської області. Статус – місцевий.
1.4. Основними принципами діяльності Організації є:

 • верховенство права;
 • пріоритет інтересів членів;
 • незалежність;
 • професіоналізм;
 • демократичність;
 • добровільність;
 • справедливість;
 • активність;
 • гласність;
 • самоврядування.

Діяльність Організації та дії її посадових осіб не можуть суперечити вище зазначеним принципам.

2. Найменування та місцезнаходження

2.1. Найменування Організації:
2.1.1. Повна назва:

 • українською мовою – Голопристанська районна громадська організація «Громада Залізного Порту»;

2.1.2. Скорочена назва:

 • українською мовою – Громада Залізного Порту;

2.2. Адреса Організації: 75653, Херсонська область, Голопристанський район, село Залізний Порт, вулиця Дем’яна Бідного, 51.

3. Мета, завдання та форми діяльності Організації

3.1. Основною метою діяльності Організації є задоволення та захист законних економічних, екологічних, соціальних, моральних та інших прав та інтересів своїх членів, а також економічний, соціальний, екологічний, культурний та інноваційний місцевий розвиток.
3.2. Завданнями Організації є:
3.2.1. представництво і захист своїх законних інтересів та законних інтересів  своїх членів у державних та громадських органах;
3.2.2. участь у розробці та впровадженні програм місцевого розвитку;
3.2.3. участь в формуванні інституційних механізмів взаємодії органів влади, професійних експертів бізнесу, наукових установ, навчальних закладів, громадських організацій та їх об’єднань у справі екологічного, соціального, культурного, економічного та інноваційного місцевого розвитку;
3.2.4. розвиток туристичної інфраструктури, формування позитивного іміджу і промоція регіону;
3.2.5. співробітництво з державними органами, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями, підприємствами і установами, а також приватними особами, як на території України так і за її межами з питань, що відносяться до статутних завдань Організації;
3.2.6. здійснення правового і соціального захисту своїх членів, та їх майна;
3.2.7. сприяння підвищенню рівня правової обізнаності своїх членів;
3.2.8. сприяння міліції в охороні громадського порядку і боротьбі із злочинністю, діяльності органів суду, прокуратури, юстиції, служби безпеки, внутрішніх справ адвокатури і Державної кримінально-виконавчої служби України;
3.2.9. сприяння відновленню прав своїх членів в разі їх порушення;
3.2.10. надання своїм членам методичної та інформаційної допомоги;
3.2.11. координація діяльності своїх членів для досягнення правозахисних завдань Організації;
3.2.12. захист прав, свобод, честі і достоїнства членів Організації, представництво її інтересів в судах, органах державної влади і управління, а також в міжнародних організаціях;
3.2.13. забезпечення вирішення відповідно до закону питань про проведення зборів, мітингів, маніфестацій і демонстрацій, спортивних та інших масових заходів та сприяє здійсненню контролю за забезпеченням при їх проведенні громадського порядку;
3.2.14. звернення до державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, громадських організацій, засобів масової інформації для досягнення мети та завдань Організації;
3.2.15. забезпечення членів Організації необхідними видами інформаційних, консультативних та інших послуг;
3.2.16. захист соціальних, економічних, екологічних, моральних та інших соціальних прав та інтересів своїх членів;
3.2.17. інформування громадськості про роботу Організації.
3.3. Для досягнення своїх цілей і завдань, Організація у встановленому чинним законодавством порядку здійснює таку діяльність:
3.3.1. представляє і захищає свої законні інтереси та інтереси своїх членів у державних та громадських органах;
3.3.2. здійснює громадські розслідування фактів порушень прав людини державними органами;
3.3.3. займається поширенням інформації про права людини та правовим вихованням;
3.3.4. здійснює необхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових організацій із статусом юридичної особи, а також заснування підприємств;
3.3.5. вносить свої пропозиції до органів державної влади та місцевого самоврядування;
3.3.6. бере участь у громадських акціях щодо сприяння захисту прав людини;
3.3.7. засновує засоби масової інформації;
3.3.8. бере участь в організації виставок, кіно- та відеопоказів, лекцій, концертів;
3.3.9. створює просвітницькі друкарські, аудіо-, фото- і кіноматеріали про права людини для масового споживача і спеціального призначення за допомогою створених підприємств та організацій та замовляє їх.
3.3.10. бере участь у розробці  навчальних планів, методик і програм викладання прав людини для різноманітних соціальних і фахових груп;
3.3.11. поширює у будь-який законний спосіб інформацію про свою роботу та предмет своєї діяльності;
3.3.12. на засадах неприбутковості організовує представництво, представляє та захищає права й інтереси членів в органах державної влади та місцевого самоврядування;
3.3.13. здійснює соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю;
3.3.14. розробляє і здійснює заходи, спрямовані на запобігання адміністративним правопорушенням, виявлення й усунення причин та умов, які сприяють їх вчиненню, на виховання громадян у дусі високої свідомості і дисципліни, суворого додержання законів України;
3.3.15. здійснює заходи громадського впливу, застосовані до осіб (що проживають на території Голопристанського району), які вчинили правопорушення (на території Голопристанського району), передбачені статтею 51, частиною першою статті 129, частинами першою і другою статті 130, статтями 156, 173, 176, 177, 178-180 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
3.3.16. сприяє працевлаштуванню членів Організації;
3.3.17. замовляє виготовлення і розповсюджує соціальну рекламу;
3.3.18. ідейно, організаційно та матеріально підтримує інші неприбуткові та не політичні організації та установи, надає допомогу в їхньому створенні;
3.3.19. виступає учасником цивільно-правових відносин, набуває майнових та немайнових прав;
3.3.20. формує та зміцнює матеріально-технічну базу Організації;
3.3.21. бере участь у виконанні міжнародних програм, укладає угоди з іноземними організаціями і фірмами, бере участь у діяльності міжнародних організацій, товариств, асоціацій та союзів на правах їх членів;
3.3.22. бере участь у національних, державних, регіональних програмах, що сприяють реалізації завдань Організації;
3.3.23. бере участь у поданні до регуляторних органів пропозицій щодо необхідності підготовки проектів регуляторних актів, а також їх перегляду;
3.3.24. у випадках, передбачених законодавством, бере участь у розробці проектів регуляторних актів;
3.3.25. подає зауваження та пропозиції щодо оприлюднених проектів регуляторних актів, бере участь у відкритих обговореннях питань, пов’язаних з регуляторною діяльністю;
3.3.26. бере участь у підготовці експертних висновків та аналізує регуляторний вплив проектів регуляторних актів;
3.3.27. відстежує результативність регуляторних актів;
3.3.28. розробляє документи для внутрішнього користування, методичні та методологічні рекомендації організаційно-правового характеру тощо;
3.3.29. безкоштовно проводить конференції, семінари, конгреси, «круглі столи», прес-конференції, форуми, збори, громадські слухання, навчальні (освітні) курси, літні школи, лекції, з’їзди та інші публічні заходи без отримання прибутку від цієї діяльності;
3.3.30. виступає з ініціативами з різних питань суспільного життя;
3.3.31. бере участь у політичній діяльності, проводити масові заходи (збори, мітинги, демонстрації, пікети та інші публічні заходи);
3.3.32. підтримує прямі міжнародні контакти та налагоджує співробітництво з іноземними та міжнародними організаціями;
3.3.33. відряджає представників Організації на навчання, для участі в обмінах, а також для налагоджує співпрацю та реалізацію спільних проектів чи з іншою метою для реалізації завдань Організації;
3.3.34. подає запити та отримує інформацію від органів державної влади та місцевого самоврядування, установ, підприємств, організацій, їхніх посадових осіб;
3.3.35. подає до суду позови про відшкодування збитків, заподіяних державі і громадянам внаслідок надання та/або поширення недостовірної інформації, в тому числі інформації в наслідок поширення недостовірної інформації про загрозу безпеці громадян;
3.3.36. здійснює громадський контроль за використанням і охороною вод та інших природних ресурсів та їх відтворенням;
3.3.37. проводить громадську екологічну експертизу, обнародує її результати і передає їх органам, уповноваженим приймати рішення щодо розміщення, проектування та будівництва нових і реконструкції діючих підприємств, споруд та інших об’єктів, пов’язаних з використанням водних та інших природних ресурсів, у порядку, що визначається законодавством;
3.3.38 бере участь у розгляді місцевими Радами та іншими державними органами питань, пов’язаних з використанням і охороною водних та інших природних ресурсів та їх відтворенням;
3.3.39. здійснює громадський контроль за дотриманням законів, спрямованих на запобігання та протидію корупції, з використанням при цьому таких форм контролю, які не суперечать чинному законодавству;
3.3.40. бере участь у діяльності щодо виявлення фактів вчинення корупційних правопорушень та встановлення осіб, які їх вчинили, після вступу в силу відповідного закону згідно чинного законодавства.
3.3.41 проводить заходи щодо інформування населення з питань запобігання та протидії корупції;
3.3.42. проводити іншу не заборонену законом діяльність, що не суперечить Статуту Організації.
3.4. Для виконання поставлених завдань Організація відповідно до чинного законодавства веде роз’яснювальну роботу, організує проведення семінарів, круглих столів, презентацій, тренінгів з питань енергоефективності та енергозбереження, культурного, екологічного, соціального, економічного та інноваційного розвитку регіону, робить аналітичні доповіді по ключовим питанням державної політики в сфері комплексного регіонального розвитку, надає консультативно-методичну допомогу тощо.
3.5. Члени Організації, відповідно до пункту 5.7 цього Статуту, надають Голові Ради Організації повноваження представляти їх інтереси в суді.

4. Юридичний статус Організації

4.1. Організація є юридичною особою з дня його державної реєстрації в установленому чинним законодавством порядку.
4.2. Організація створюється на невизначений термін.
4.3. Організація здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, чинного законодавства України, та цього Статуту.
4.4. Організація має відокремлене майно, самостійний баланс, відкриває рахунки в банківських установах, у тому числі в іноземній валютні, володіє майновими та немайновими правами згідно з діючим законодавством України.
4.5. Організація має круглу печатку, штампи, символіку, зразки яких затверджуються Радою Організації. Символіка Організації реєструється в установленому порядку. Організація може мати бланки зі своїм найменуванням та інші засоби ідентифікації.
4.6. Організація несе відповідальність за своїми зобов’язаннями всім майном, яке йому належить та на яке може бути звернено стягнення згідно з чинним законодавством України. Організація не несе відповідальності за зобов’язаннями своїх членів, а члени не несуть відповідальності за зобов’язаннями Організації.
4.7. Організаційно-правовий статус Організації може бути змінений шляхом реорганізації, відповідно до пункту 9.2 цього Статуту.
4.8. Організація має право в межах, що не суперечать чинному законодавству:
4.8.1. від власного імені виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнових і немайнових прав та нести обов’язки, укладати угоди, які необхідні для досягнення мети діяльності Організації;
4.8.2. бути позивачем та відповідачем у суді;
4.8.3. наймати на роботу працівників на основі трудових чи цивільно-правових угод;
4.8.4. представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси членів Організації у державних та недержавних органах і організаціях;
4.8.5. одержувати від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своєї мети і завдань;
4.8.6. вносити пропозиції до органів державної влади і управління;
4.8.7. здійснювати необхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної особи, заснування підприємств в порядку, встановленому законодавством України, з метою виконання статутної мети і завдань;
4.8.8. набувати та розпоряджатися майном та іншою власністю для здійснення своїх статутних завдань в порядку, визначеному чинним законодавством України;
4.8.9. використовувати власне майно та майно, тимчасово передане їй у володіння або користування, якщо таке використання необхідне для досягнення мети діяльності Організації;
4.8.10. отримувати фінансування за рахунок членських внесків (вступних, періодичних, цільових та будь-яких інших внесків членів), безповоротної фінансової допомоги, добровільних пожертвувань, а також пасивних доходів та надходжень від основної діяльності Організації;
4.8.11. розповсюджувати інформацію, пропагувати свої ідеї та цілі;
4.8.13. засновувати засоби масової інформації;
4.8.14. вступати в міжнародні, всеукраїнські громадські (неурядові) організації, підтримувати прямі міжнародні контакти та зв’язки, укладати відповідні угоди, а також брати участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України та цьому Статуту;
4.8.15. здійснювати іншу діяльність, зазначену в п.3.3 цього Статуту;
4.8.16. мати інші права, передбачені законами України.
4.9. Майно та кошти, придбані в результаті господарської та іншої діяльності госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної особи, підприємств, що створені Організацією, використовуються виключно на виконання статутних завдань Організації або на благодійні цілі і не можуть розподілятися між членами Організації.

5. ЧЛЕНСТВО в Організації

5.1. Членство в Організації є фіксованим та індивідуальним.
5.2. Членами Організації можуть бути особи які:

 • досягли 16 років;
 • поділяють принципи та завдання Організації;
 • своєчасно сплачують членські внески та/або беруть активну участь в роботі Організації.

5.3. Прийом до Організації здійснюється на підставі вимог цього Статуту та Положення про вступ у організацію, що затверджується Загальними зборами.
5.4. Особа, що бажає приєднатися до Організації подає заяву про вступ до Організації, форма та вміст якої затверджено рішенням Ради Організації. До заяви додаються ксерокопія паспорту, та/або свідоцтво про реєстрацію юридичної особи, а також рекомендації двох членів Громади Залізного Порту. Рекомендації можуть бути в письмовій та в усній (підчас розгляду заяви Радою Організації) формі.
5.5. Брати участь в діяльності Організації, зокрема, займати виборні посади та представляти інтереси Організації на місцевих виборах, мають право її члени які досягли 18 років.
5.6. Приймає в члени Організації Рада Організації.
5.7. Члени Організації мають право:
5.7.1. обирати і бути обраними в усі керівні органи Організації;
5.7.2. брати участь у статутній діяльності Організації;
5.7.3. звертатися в Організацію за захистом своїх прав та інтересів;
5.7.4. користуватися захистом у випадку зазіхання на їх права, честь та гідність;
5.7.5. одержувати інформацію про статутну діяльність Організації та її структурних підрозділів;
5.7.6. брати участь у засіданнях керівних органів, при обговоренні питань, що стосуються їх безпосередньо;
5.7.7. користуватися інтелектуальним надбанням, матеріально-технічною,   інформаційною   та  організаційною  базою Організації, відповідно до обсягу свого вкладу в її створення;
5.7.8. ставити запитання про перегляд рішень або дій Ради Організації, а також його окремих членів;
5.7.9. вносити доброчинні внески на здійснення статутної діяльності Організації;
5.7.10. вносити пропозиції по покращенню діяльності Організації;
5.7.11. вийти зі складу Організації за власним бажанням.
5.8. Члени Організації зобов’язані:
5.8.1. обов’язково дотримуватись всіх положень цього Статуту;
5.8.2. виконувати норми Положень Організації та рішення Загальних Зборів;
5.8.3. сприяти зміцненню і збільшенню бюджету Організації та її матеріально-технічної бази;
5.8.4. компенсувати членськими внесками прямі витрати Організації, пов’язані з виконанням статутних завдань, рішень Ради Організації та Загальних Зборів;
5.8.5. сприяти розвитку, популяризації, просвітництву та громадській значущості і престижу членів Організації, та Організації в цілому;
5.8.6. сприяти здійсненню рішень, прийнятих керівними органами Організації, якщо вони не суперечать його можливостям та діючому законодавству;
5.8.7. виконувати взяті на себе зобов’язання по відношенню до Організації;
5.8.8. своєчасно сплачувати вступні та членські внески, у випадку, коли розмір членського внеску не відповідає особливим можливостям члена Організації, то на підставі його письмової заяви, рішення про розмір його внеску приймає Рада Організації, несплата членського внеску у такому випадку не означає автоматичного вибуття з числа членів Організації, а лише обмежує права члена по відношенню до Організації і зобов’язань Організації по відношенню до свого члена, таке обмеження прав члена встановлюється рішенням Ради (за кожним конкретним випадком) та спеціальним Положенням;
5.8.9. у випадку прямого порушення керівними органами Організації Конституції чи Законів України подати до суду у встановленому Законом порядку.
5.9. Організація не несе відповідальності за недостовірно надану інформацію, а також знімає з себе будь-яку відповідальність, за наслідки, які виникли у зв’язку з цим, правові та інші наслідки перебирають на себе члени Організації, які ввели її в оману або випадково надали недостовірну інформацію.
5.10. Членство в Організації не надає права її членам на використання найменування та емблеми Організації для реклами та реалізації своєї продукції. Таке право надається членам Організації виключно рішенням Ради Організації і оформлюється відповідним договором.
5.11. Порядок вступу та виключення з членів Організації визначається відповідним Положенням.
5.12. Відмова в прийомі до Організації повинна бути мотивованою і може бути скасована тільки Загальними Зборами.
5.13. Вихід із складу членів Організації може бути добровільним, на підставі особистої заяви члена Організації. Заяву можна відкликати протягом 30 днів, включно. Після зазначеного періоду Рада Організації має право розглянути заяву члена організації та прийняти рішення про виключення з членів Організації.
5.14. За порушення норм Статуту, Положень та рішення Загальних Зборів Організації на винну особу накладається штрафні санкції, розмір і порядок здійснення яких встановлюється Радою Організації.
5.15. Виключення зі складу членів Організації можливо у випадку зафіксованого систематичного порушення членом Організації норм Статуту та Положень.
5.16. Рішення про виключення зі складу членів Організації ї розглядається і затверджується Радою Організації, має бути аргументованим та підтверджено документами і може бути скасовано тільки Загальними Зборами  Організації.

6. Організаційна побудова Організації

6.1. Органами управління Організації є:

  • Загальні Збори членів Організації;
  • Голова Ради Організації;
  • Рада Організації;
  • Комітети Організації;
  • Ревізійна комісія.

6.2. Органи управління Організації є  основою її організаційної побудови.
6.3. Вищим керівним органом Організації є Загальні Збори її членів, або їх представників, які проводиться не рідше одного разу на три роки – скликанням.
6.4. Про порядок денний, дату і форму (скликання) проведення Загальних Зборів члени Організації сповіщаються не пізніше, як за один місяць до дня її проведення.
6.5. Загальні Збори вважаються правомочними, якщо в їх роботі прийняло участь не менше ніж 2/3 облікового складу членів Організації, або їх повноважних представників.
6.6. До виключної компетенції Загальних Зборів належить:

 • обрання Голови Ради Організації;
 • обрання 1/3 складу Ради Організації;

6.7. Рішення Загальних Зборів приймаються шляхом відкритого або таємного голосуванням простою більшістю голосів присутніх членів Організації.
6.8. В період між Загальними Зборами керівництво діяльністю Організації здійснює її Рада.
6.9. Засідання Ради Організації проводиться при необхідності, але не рідше одного разу в квартал.
6.10. Організацію проведення засідань здійснює Секретар Ради Організації.
6.11. Рада Організації може проводити розширені засідання з залученням членів Організації, або проводити виїзні засідання на місцях.
6.12. Засідання Ради Організації без участі Голови Ради Організації є нікчемними, рішення яких не є чинними.
6.13. Постійно діючим представником органів управління Організації, є Голова Ради Організації, який виконує поточне керівництво її діяльністю та представницькі функції Організації.
6.14. Голова Ради Організації обирається і затверджується Загальними Зборами Організації на підставі наголошеної кандидатом на цю посаду Програми дій, яка має містити цілі, шляхи та способи досягнення цих цілей з зазначенням корисності для Організації і за здійснення якої він зобов’язаний звітувати перед Загальними Зборами, а в період між Загальними Зборами – Раді Організації.
6.15. Голова Ради Організації має квоту на 2/3 складу Ради Організації, для можливості безперешкодної реалізації втілення своїх програмних засад.
6.16. Особи, яких рекомендує Загальним Зборам обраний Голова Ради Організації за своєю квотою, автоматично стають членами Ради Організації.
6.17. Інші члени Ради Організації обираються Загальними Зборами  на загальних підставах.
6.18. Голова Ради Організації займає обрану посаду і може отримувати за це винагороду затверджену Загальними Зборами.
6.19. Повноваження Ради Організації:
6.19.1. організовує виконання рішень Загальних Зборів Організації контролює їх реалізацію;
6.19.2. затверджує за поданням Голови Ради Організації кандидатури його заступників і головного бухгалтера Організації;
6.19.3. розробляє всі Положення визначені цим Статутом і виносить їх на затвердження Загальними Зборами;
6.19.4. здійснює функції управління фінансово-господарською діяльністю, майном, коштами Організації;
6.19.5. здійснює прийом і виключення зі складу членів Організації;
6.19.6. затверджує порядок своїх засідань;
6.19.7. має право усунути з посади члена Ради Організації, який не виконує своїх обов’язків або неспроможний з особистих причин виконувати свої обов’язки на підставі документально підтверджених фактів. Якщо це сталося у зв’язку з хворобою, член Ради повертається до своїх обов’язків після одужання.
6.20. Регламент роботи Ради Організації встановлюється в Положенні про Раду Організації, яке затверджується Загальними Зборами Організації.
6.21. Рішення Ради Організації вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала проста більшість списочного складу присутніх членів Ради Організації.
6.22. Всі рішення засідань Ради Організації оформлюються протоколами виключно у письмовому вигляді.
6.23. Ратифікація протоколу Ради Організації виконується шляхом його підписання всіма членами Ради Організації.
6.24. Протокол може містити окремі думки та побажання членів Ради Організації, які зобов’язані його підписати не пізніше дев’яноста календарних днів з дня прийняття рішення.
6.25. При вирішенні питань, які мають внутрішнє господарське значення для Організації протокол може бути підписаний Головою Ради Організації, та одним з членів Ради Організації.
6.26. Члени Ради Організації разом з Головою Ради Організації не несуть персональної відповідальності за дії і рішення Ради Організації, на них покладається колективна відповідальність. Члени Ради Організації разом з Головою Ради Організації несуть персональну відповідальність за дії і рішення прийняті ними одноосібно.
6.27. Голова Ради Організації зберігає Статут, свідоцтво про державну реєстрацію, інші документи та печатку, які є власністю Організації та може делегувати право їх збереження Секретарю Ради Організації. Після переобрання Голови, в порядку визначеному цим Статутом, Статут, свідоцтво про державну реєстрацію, інші документи та печатка передається новообраному Голові Ради Організації не пізніше ніж протягом 30 днів включно, а делеговане право їх збереження переходить чинному Секретарю Ради Організації.
6.28. Виконання рішень Ради Організації здійснюється Головою, членами  Ради Організації, Комітетами Організації та членами Організації.
6.29. Права та обов’язки Голови Ради Організації:
6.29.1. очолює Раду Організації, є її повноважним представником;
6.29.2. представляє Організацію у відносинах з організаціями, підприємствами, установами усіх форм власності;
6.29.3. організовує поточну діяльність та здійснює керівництво діяльністю Ради Організації, є підзвітним Загальним Зборам та Раді Організації, без довіреності діє від імені Організації;
6.29.4. звітує про виконану роботу та несе відповідальність за поточну роботу та дієвість Ради Організації перед Загальними Зборами;
6.29.5. у випадку чотирьохмісячної недієздатності Ради Організації, на підставі зафіксованих фактів, має право розпустити  цей орган та скликати Позачергові Загальні Збори для переобрання всього складу Ради Організації;
6.29.6. делегує свої повноваження іншим членам Ради Організації, зокрема, Секретарю;
6.30. Комітети Організації утворюються за рішенням Ради Організації для забезпечення виконання статутних завдань Організації.
6.31. Комітети Організації керуються Конституцією України, Законами України, цим Статутом, рішеннями Ради Організації та своїми Положеннями.
6.32. Ревізійна комісія – орган Організації, який здійснює функції контролю за фінансово-господарською діяльністю керівних органів, станом та обліком матеріальних цінностей Організації. Ревізійна комісія проводить перевірки фінансово-господарської діяльності Організації не рідше одного разу на 3 (три) роки та звітує про свою діяльність перед Загальними Зборами.
6.33. Ревізійна комісія також здійснює функції відповідно до Положення про Ревізійну комісію.
6.34. Голова та члени Ревізійної комісії здійснюють свої функції на громадських засадах.

7. Кошти та майно Організації

7.1. Організація здійснює володіння, користування та розпорядження коштами та іншим майном, що знаходиться у його власності згідно з чинним законодавством України.
7.2. Для здійснення статутної діяльності, Організація отримує кошти та майно з наступних джерел:
7.2.1. вступні, членські, цільові та інші внески членів;
7.2.2. кошти або майно, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;
7.2.3. пасивні доходи в розумінні Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств»;
7.2.4. надходження від основної діяльності Організації.
7.3. Розпорядження майном Організації здійснюють у межах визначеної цим Статутом компетенції відповідні органи Організації.
7.4. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Організації, несе Організація. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що передане Організації в користування, несе сторона, визначена відповідним договором (угодою).
7.5. Організація самостійно встановлює розмір та форму використання коштів. Щорічний бюджет Організації розробляється головним бухгалтером та затверджується Радою.
7.6. Поточні витрати здійснюються Головою Ради самостійно відповідно до затвердженого бюджету Організації. Якщо поточні квартальні витрати Організації перевищують встановлений Загальними Зборами згідно бюджету квартальний ліміт, витрачання коштів здійснюється Головою Ради за погодженням із членами Ради.
7.7. Кошти та майно Організації не підлягають розподілу між її членами, не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого члена Організації.
7.8. Кошти та інше майно Організації, у разі її ліквідації, не можуть перерозподілятися між їх членами і використовується для виконання статутних завдань або на благодійні цілі, а у випадках, передбачених законодавчими актами, за рішенням суду спрямовується в доход держави.
7.9. Кошти та інше майно Організації, у разі її реорганізації, використовуються в порядку визначеному Загальними Зборами відповідно до пункту 9.2 цього Статуту.

8. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

8.1. Організація, веде оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, реєструється в органах державної податкової служби та вносить до бюджету платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством України. Організація подає у встановленому порядку фінансовим органам декларації про свої доходи та витрати.
8.2. Відповідальність за стан обліку, своєчасне подання бухгалтерської та іншої звітності покладено на Голову Ради та головного бухгалтера Організації.
8.3. Фінансовий рік встановлюється з 1 січня до 31 грудня включно.
8.4. Річний звіт та баланс Організації складаються у строки, визначені чинним законодавством України.
8.5. Посадові особи Організації несуть встановлену законодавством України відповідальність за достовірність даних, що містяться в річному звіті та балансі.

9. Припинення діяльності Організації

9.1. Діяльність Організації припиняється шляхом її ліквідації або реорганізації.
9.2. Організація може бути реорганізована за рішенням Загальних Зборів, прийнятим у порядку встановленим пунктом 6.4, 6.5 і 9.8. цього Статуту.
9.3. При реорганізації Організації все її майно, права і обов’язки переходять до її правонаступників.
9.4. Практичне припинення діяльності Організації здійснюється ліквідаційною Комісією, склад якої обирається відкритим голосуванням на Загальних Зборах.
9.5. З моменту призначення ліквідаційної Комісії до неї переходять всі права керівництва Організації.
9.6. Ліквідаційна Комісія несе матеріальну відповідальність за завдані Організації збитки, які виникли в наслідок неправомірних дій Комісії з дня початку її роботи.
9.7. Ліквідація вважається завершеною, а Організації такою, що припинила свою діяльність з дня внесення запису про її ліквідацію до державного реєстру.
9.8. Рішення про ліквідацію чи реорганізацію Організації, а також про внесення змін до Статуту чи Положень, вважається чинним, якщо за нього проголосувало не менше 3/4 присутніх.

10. Зміни та доповнення Статуту Організації.

10.1. Пропозиції щодо внесення змін і доповнень до статутних документів виносяться Радою Організації.
10.2. Зміни та доповнення статутних документів затверджуються рішенням Загальних Зборів, прийнятим у порядку, встановленим пунктом 6.4, 6.5 і 6.7  цього Статуту.
10.2. 3міни та доповнення реєструються у порядку, встановленому чинним законодавством України.