В новій редакції затверджений Загальними Зборами Громадської організації «Громада Залізного Порту» 31.05.2014 року.

Статут в попередній редакції можна переглянути за цим посиланням.

1. Загальні положення

1.1. Громадська організація «Громада Залізного Порту» (далі – Організація) – утворена для здійснення та колективного захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів.

1.2. Організація створена відповідно до Закону України від 16.06.1992 № 2460-XII «Про об’єднання громадян», та у своїх діях керується Конституцією України, Законами України, зокрема, Законом України від 22.03.2012 № 4572-VI «Про громадські об’єднання», а також цим Статутом та своїми Положеннями, які є подовженням норм Статуту.

1.3. Організація діє в інтересах громади Залізного Порту, а її діяльність поширюється на всю територію України.

1.4. Основними принципами діяльності Організації є:

 • верховенство права;
 • пріоритет інтересів членів;
 • незалежність, добровільність та справедливість;
 • професіоналізм, активність та демократичність;
 • прозорість, відкритість та публічність;
 • самоврядність.

Діяльність Організації та дії її посадових осіб не можуть суперечити вище зазначеним принципам.

 

2. Найменування Організації

2.1. Повна назва:

 • українською мовою – Громадська організація «Громада Залізного Порту»;
 • англійською мовою – Public organization «Community Zaliznyj Port».

2.2. Скорочена назва:

 • українською мовою – Громада Залізного Порту;
 • англійською мовою – COMMUNITYZALIZNYJPORT.

 

3. Мета та напрями діяльності

3.1. Основною метою діяльності Організації є задоволення та захист законних економічних, екологічних, соціальних, моральних та інших прав та інтересів своїх членів, а також місцевий економічний розвиток та розвиток туристичної інфраструктури, формування позитивного іміджу та промоція курортного села Залізний Порт.

3.2. Завданнями Організації є:

3.2.1. представництво і захист своїх законних інтересів та законних інтересів своїх членів у державних та громадських органах;

3.2.2. участь у розробці та впровадженні програм місцевого розвитку;

3.2.3. участь в формуванні інституційних механізмів взаємодії органів влади, професійних експертів бізнесу, наукових установ, навчальних закладів, громадських організацій та їх об’єднань у справі екологічного, соціального, культурного, економічного та інноваційного місцевого розвитку;

3.2.4. розвиток туристичної інфраструктури, формування позитивного іміджу і промоція регіону;

3.2.5. співробітництво з державними органами, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями, підприємствами і установами, а також приватними особами, як на території України так і за її межами з питань, що відносяться до статутних завдань Організації;

3.2.6. здійснення правового і соціального захисту своїх членів, та їх майна;

3.2.7. сприяння підвищенню рівня правової обізнаності своїх членів;

3.2.8. сприяння міліції в охороні громадського порядку і боротьбі із злочинністю, діяльності органів суду, прокуратури, юстиції, служби безпеки, внутрішніх справ адвокатури і Державної кримінально-виконавчої служби України;

3.2.9. сприяння відновленню прав своїх членів в разі їх порушення;

3.2.10. надання своїм членам методичної та інформаційної допомоги;

3.2.11. координація діяльності своїх членів для досягнення правозахисних завдань Організації;

3.2.12. захист прав, свобод, честі і достоїнства членів Організації, представництво її інтересів в судах, органах державної влади і управління, а також в міжнародних організаціях;

3.2.13. забезпечення вирішення відповідно до закону питань про проведення зборів, мітингів, маніфестацій і демонстрацій, спортивних та інших масових заходів та сприяє здійсненню контролю за забезпеченням при їх проведенні громадського порядку;

3.2.14. звернення до державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, громадських організацій, засобів масової інформації для досягнення мети та завдань Організації;

3.2.15. забезпечення членів Організації необхідними видами інформаційних, консультативних та інших послуг;

3.2.16. захист соціальних, економічних, екологічних, моральних та інших соціальних прав та інтересів своїх членів;

3.2.17. інформування громадськості про роботу Організації.

3.3. Для досягнення своїх цілей і завдань, Організація у встановленому чинним законодавством порядку здійснює таку діяльність:

3.3.1. представляє і захищає свої законні інтереси та інтереси своїх членів у державних та громадських органах;

3.3.2. здійснює громадські розслідування фактів порушень прав людини державними органами;

3.3.3. займається поширенням інформації про права людини та правовим вихованням;

3.3.4. вносить свої пропозиції до органів державної влади та місцевого самоврядування;

3.3.5. бере участь у громадських акціях щодо сприяння захисту прав людини;

3.3.6. засновує засоби масової інформації;

3.3.7. бере участь в організації виставок, кіно- та відеопоказів, лекцій, концертів;

3.3.8. створює просвітницькі друкарські, аудіо-, фото- і кіноматеріали про права людини для масового споживача і спеціального призначення за допомогою створених підприємств та організацій та замовляє їх.

3.3.9. бере участь у розробці навчальних планів, методик і програм викладання прав людини для різноманітних соціальних і фахових груп;

3.3.10. поширює у будь-який законний спосіб інформацію про свою роботу та предмет своєї діяльності;

3.3.11. на засадах неприбутковості організовує представництво, представляє та захищає права й інтереси членів в органах державної влади та місцевого самоврядування;

3.3.12. здійснює соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю;

3.3.13. розробляє і здійснює заходи, спрямовані на запобігання адміністративним правопорушенням, виявлення й усунення причин та умов, які сприяють їх вчиненню, на виховання громадян у дусі високої свідомості і дисципліни, суворого додержання законів України;

3.3.14. замовляє виготовлення і розповсюджує соціальну рекламу;

3.3.15. ідейно, організаційно та матеріально підтримує інші неприбуткові та не політичні організації та установи, надає допомогу в їхньому створенні;

3.3.16. виступає учасником цивільно-правових відносин, набуває майнових та немайнових прав;

3.3.17. формує та зміцнює матеріально-технічну базу Організації;

3.3.18. бере участь у виконанні міжнародних програм, укладає угоди з іноземними організаціями і фірмами, бере участь у діяльності міжнародних організацій, товариств, асоціацій та союзів на правах їх членів;

3.3.19. бере участь у національних, державних, регіональних програмах, що сприяють реалізації завдань Організації;

3.3.20. бере участь у поданні до регуляторних органів пропозицій щодо необхідності підготовки проектів регуляторних актів, а також їх перегляду;

3.3.21. у випадках, передбачених законодавством, бере участь у розробці проектів регуляторних актів;

3.3.22. подає зауваження та пропозиції щодо оприлюднених проектів регуляторних актів, бере участь у відкритих обговореннях питань, пов’язаних з регуляторною діяльністю;

3.3.23. бере участь у підготовці експертних висновків та аналізує регуляторний вплив проектів регуляторних актів;

3.3.24. відстежує результативність регуляторних актів;

3.3.25. розробляє документи для внутрішнього користування, методичні та методологічні рекомендації організаційно-правового характеру тощо;

3.3.26. безкоштовно проводить конференції, семінари, конгреси, «круглі столи», прес-конференції, форуми, збори, громадські слухання, навчальні (освітні) курси, літні школи, лекції, з’їзди та інші публічні заходи без отримання прибутку від цієї діяльності;

3.3.27. виступає з ініціативами з різних питань суспільного життя;

3.3.28. бере участь у громадсько-політичній діяльності, проводити масові заходи (збори, мітинги, демонстрації, пікети та інші публічні заходи);

3.3.29. підтримує прямі міжнародні контакти та налагоджує співробітництво з іноземними та міжнародними організаціями;

3.3.30. відряджає представників Організації на навчання, для участі в обмінах, а також для налагоджує співпрацю та реалізацію спільних проектів чи з іншою метою для реалізації завдань Організації;

3.3.31. подає запити та отримує інформацію від органів державної влади та місцевого самоврядування, установ, підприємств, організацій, їхніх посадових осіб;

3.3.32. подає до суду позови про відшкодування збитків, заподіяних державі і громадянам внаслідок надання та/або поширення недостовірної інформації, в тому числі інформації в наслідок поширення недостовірної інформації про загрозу безпеці громадян;

3.3.33. здійснює громадський контроль за використанням і охороною вод та інших природних ресурсів та їх відтворенням;

3.3.34. проводить громадську екологічну експертизу, обнародує її результати і передає їх органам, уповноваженим приймати рішення щодо розміщення, проектування та будівництва нових і реконструкції діючих підприємств, споруд та інших об’єктів, пов’язаних з використанням водних та інших природних ресурсів, у порядку, що визначається законодавством;

3.3.35 бере участь у розгляді місцевими радами та іншими державними органами питань, пов’язаних з використанням і охороною водних та інших природних ресурсів та їх відтворенням;

3.3.36. здійснює громадський контроль за дотриманням законів, спрямованих на запобігання та протидію корупції, з використанням при цьому таких форм контролю, які не суперечать чинному законодавству;

3.3.37. бере участь у запобіганні, виявленні та припиненні корупційних правопорушень, відновленні порушених прав чи інтересів фізичних та юридичних осіб, інтересів держави, посадовими і службовими особами державних органів, посадовими особами місцевого самоврядування, юридичними особами публічного права, їх структурними підрозділами згідно Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції»;

3.3.38 проводить заходи щодо інформування населення з питань запобігання та протидії корупції;

3.4. Для виконання поставлених завдань Організація відповідно до чинного законодавства веде роз’яснювальну роботу, організує проведення семінарів, круглих столів, презентацій, тренінгів з питань енергоефективності та енергозбереження, культурного, екологічного, соціального, економічного та інноваційного розвитку регіону, робить аналітичні доповіді по ключовим питанням державної політики в сфері комплексного регіонального розвитку, надає консультативно-методичну допомогу тощо.

3.5. Члени Організації надають Голові Ради Організації повноваження представляти їх інтереси в суді.

 

4. Юридичний статус Організації

4.1. Організація є юридичною особою з дня його державної реєстрації в установленому чинним законодавством порядку.

4.2. Організація створюється на невизначений термін.

4.3. Організація здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, чинного законодавства України, та цього Статуту.

4.4. Організація має відокремлене майно, самостійний баланс, відкриває рахунки в банківських установах, у тому числі в іноземній валютні, володіє майновими та немайновими правами згідно з діючим законодавством України.

4.5. Організація має круглу печатку, штампи, символіку, зразки яких затверджуються Радою Організації. Символіка Організації реєструється в установленому порядку. Організація може мати бланки зі своїм найменуванням та інші засоби ідентифікації.

4.6. Організація несе відповідальність за своїми зобов’язаннями всім майном, яке йому належить та на яке може бути звернено стягнення згідно з чинним законодавством України. Організація не несе відповідальності за зобов’язаннями своїх членів, а члени не несуть відповідальності за зобов’язаннями Організації.

4.7. Організаційно-правовий статус Організації може бути змінений шляхом реорганізації, відповідно до пункту 9.2 цього Статуту.

4.8. Організація має право в межах, що не суперечать чинному законодавству:

4.8.1. від власного імені виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнових і немайнових прав та нести обов’язки, укладати угоди, які необхідні для досягнення мети діяльності Організації;

4.8.2. бути позивачем та відповідачем у суді;

4.8.3. наймати на роботу працівників на основі трудових чи цивільно-правових угод;

4.8.4. представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси членів Організації у державних та недержавних органах і організаціях;

4.8.5. одержувати від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своєї мети і завдань;

4.8.6. вносити пропозиції до органів державної влади і управління;

4.8.7. здійснювати необхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної особи, заснування підприємств в порядку, встановленому законодавством України, з метою виконання статутної мети і завдань;

4.8.8. набувати та розпоряджатися майном та іншою власністю для здійснення своїх статутних завдань в порядку, визначеному чинним законодавством України;

4.8.9. використовувати власне майно та майно, тимчасово передане їй у володіння або користування, якщо таке використання необхідне для досягнення мети діяльності Організації;

4.8.10. отримувати фінансування за рахунок членських внесків (вступних, періодичних, цільових та будь-яких інших внесків членів), безповоротної фінансової допомоги, добровільних пожертвувань, а також пасивних доходів та надходжень від основної діяльності Організації;

4.8.11. розповсюджувати інформацію, пропагувати свої ідеї та цілі;

4.8.13. засновувати засоби масової інформації;

4.8.14. здійснювати підприємницьку діяльність через створені в порядку, передбаченому законом, юридичні особи (товариства, підприємства), якщо така діяльність відповідає меті (цілям) громадського об’єднання та сприяє її досягненню;

4.8.15. вступати в міжнародні, всеукраїнські громадські (неурядові) організації, підтримувати прямі міжнародні контакти та зв’язки, укладати відповідні угоди, а також брати участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України та цьому Статуту;

4.8.16. здійснювати іншу діяльність, зазначену в п.3.3 цього Статуту;

4.9. Майно та кошти, придбані в результаті господарської та іншої діяльності госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної особи, підприємств, що створені Організацією, використовуються виключно на виконання статутних завдань Організації або на благодійні цілі і не можуть розподілятися між членами Організації.

 

5. Членство в Організації

5.1. Членство в Організації є фіксованим і підтверджується записом у реєстрі членів Організації.

5.2. Членами Організації можуть бути особи які:

 • досягли 14 років;
 • поділяють принципи та завдання Організації;
 • своєчасно сплачують членські внески та/або активно сприяють виконанню статутних завдань Організації.

5.3. Прийом до Організації здійснюється на підставі вимог цього Статуту та Положення про вступ у організацію, що затверджується Загальними зборами.

5.4. Особа, що бажає приєднатися до Організації подає заяву про вступ до Організації, форма та вміст якої затверджено рішенням Ради Організації. До заяви додаються рекомендації двох членів Громади Залізного Порту. Рекомендації можуть бути в письмовій та в усній (підчас розгляду заяви Радою Організації) формі. З метою ведення бази даних членів Організації, протягом року член організації надає фотокопію паспорту (в паперовому або цифровому вигляді).

5.5. Приймає в члени Організації Рада Організації.

5.6. Члени Організації мають право:

5.6.1. брати участь у Загальних Зборах, обирати і бути обраними до керівних органів Організації;

5.6.2. брати участь у статутній діяльності та заходах Організації;

5.6.3. звертатися в Організацію за захистом своїх прав та інтересів;

5.6.4. вносити пропозиції, заяви та скарги на розгляд керівних органів Організації;

5.6.5. одержувати інформацію про статутну діяльність Організації та її структурних підрозділів;

5.6.6. брати участь у засіданнях керівних органів, при обговоренні питань, що стосуються їх безпосередньо;

5.6.7. користуватися інтелектуальним надбанням, матеріально-технічною,   інформаційною   та організаційною базою Організації, відповідно до обсягу свого вкладу в її створення;

5.6.8. ставити запитання про перегляд рішень або дій Ради Організації, а також його окремих членів;

5.6.9. вносити доброчинні внески на здійснення статутної діяльності Організації;

5.6.10. вносити пропозиції по покращенню діяльності Організації;

5.6.11. отримувати інформацію та пояснення стосовно діяльності Організації, за умови захисту конфіденційної інформації та персональних даних;

5.6.12. мати доступ до фінансових та інших звітів Організації;

5.6.13. добровільно припиняти членство в Організації.

5.7. Члени Організації зобов’язані:

5.7.1. виконувати вимоги Статуту і рішення керівних органів, пов’язані з виконанням статутних завдань Організації;

5.7.2. виконувати норми Положень Організації та рішення Загальних Зборів;

5.7.3. сприяти зміцненню бюджету Організації та її матеріально-технічної бази;

5.7.4. компенсувати членськими внесками прямі витрати Організації, пов’язані з виконанням статутних завдань, рішень Ради Організації та Загальних Зборів;

5.7.5. пропагувати ідеї, мету, статутні завдання і діяльність Організації;

5.7.6. сприяти здійсненню рішень, прийнятих керівними органами Організації, якщо вони не суперечать його можливостям та діючому законодавству;

5.7.7. виконувати взяті на себе зобов’язання по відношенню до Організації;

5.7.8. своєчасно сплачувати вступні та членські внески, у випадку, коли розмір членського внеску не відповідає особливим можливостям члена Організації, то на підставі його письмової заяви, рішення про розмір його внеску приймає Рада Організації, несплата членського внеску у такому випадку не означає автоматичного вибуття з числа членів Організації, а лише обмежує права члена по відношенню до Організації і зобов’язань Організації по відношенню до свого члена, таке обмеження прав члена встановлюється рішенням Ради (за кожним конкретним випадком) та спеціальним Положенням;

5.7.9. у випадку прямого порушення керівними органами Організації Конституції чи Законів України подати до суду у встановленому Законом порядку.

5.8. Організація не несе відповідальності за недостовірно надану інформацію, а також знімає з себе будь-яку відповідальність, за наслідки, які виникли у зв’язку з цим, правові та інші наслідки перебирають на себе члени Організації, які ввели її в оману або випадково надали недостовірну інформацію.

5.9. Членство в Організації не надає права її членам на використання найменування та емблеми Організації для реклами та реалізації своєї продукції. Таке право надається членам Організації виключно рішенням Ради Організації і оформлюється відповідним договором.

5.10. Порядок вступу та виключення з членів Організації визначається цим Статутом та відповідним Положенням.

5.11. Рада Організації має право відмовити у прийнятті особи в члени Організації, або прийняти в почесні члени (з правом дорадчого голосу на Загальних Зборах), що регулюється відповідним Положенням. Відмова в прийомі до Організації повинна бути мотивованою і може бути скасована тільки Загальними Зборами.

5.12. Вихід із складу членів Організації може бути добровільним, на підставі особистої заяви члена Організації. Заяву можна відкликати протягом 30 днів, включно. Після зазначеного періоду Рада Організації має право розглянути заяву члена організації та прийняти рішення про виключення з членів Організації.

5.13. За порушення норм Статуту, Положень та рішення Загальних Зборів Організації на винну особу накладається штрафні санкції, розмір і порядок здійснення яких встановлюється Радою Організації.

5.14. Припинення членства в Організації відбувається на підставі:

 • письмової заяви члена;
 • рішення Ради Організації або Загальних Зборів.

5.15.Членство в Організації припиняється у разі смерті особи.

5.17. Припинення членства не є підставою для припинення або невиконання будь-яких зобов’язань відповідно до цивільно-правових чи трудових договорів.

5.16. Припинення членства має наслідком припинення перебування особи на посаді.

5.17. Рада Організації приймає рішення про виключення члена Організації в випадку:

 • неодноразового порушення вимог Статуту;
 • вчинення дій або бездіяльності, несумісних із метою Організації;
 • вчинення дій або бездіяльності, що завдають значну майнову або немайнову шкоду Організації;
 • неучасті в діяльності Організації протягом 12 попередніх місяців.

5.18. В разі довготривалої несплати членських внесків та відсутності активної участі в статутній діяльності Організації, Рада Організації може прийняти рішення про позбавлення члена Організації права голосу на Загальних Зборах.

5.19. Скарги на рішення, дії або бездіяльність керівних органів, пов’язаних із набуттям та припиненням членства, правами та обов’язками членів, розглядаються черговими Загальними Зборами.

 

6. Організаційна побудова Організації

6.1.Загальні Збори – вищий орган управління Організації.

6.1.1. До виключної компетенції Загальних Зборів належить:

 • затвердження Статуту Організації, внесення до нього змін та доповнень;
 • затвердження Регламенту проведення Загальних Зборів, внесення до нього змін та доповнень;
 • визначення стратегії, основних напрямків, форм та методів діяльності Організації, затвердження довгострокових програм її діяльності;
 • обрання Голови Ради Організації, членів Ради Організації строком на три роки, їх відкликання, затвердження та зміна складу Ради Організації;
 • заслуховування звітів та доповідей Голови Ради Організації, інших виборних посадових осіб;
 • прийняття відставки виборних посадових осіб Організації шляхом заслуховування їхніх заяв про відставку;
 • реалізація права власності Організації на належні їй кошти та майно шляхом покладення конкретних функцій з господарського управління цими коштами та майном на інші керівні органи у відповідності до цього Статуту;
 • прийняття декларацій, резолюцій, звернень, заяв тощо;
 • делегування своїх повноважень іншим керівним органам, постійно або на визначений термін;
 • призупинення або позбавлення повноважень інших керівних органів;
 • затвердження символіки та внесення змін до символіки Організації;
 • затвердження розміру вступних та членських внесків;
 • призупинення чи скасування рішень будь-яких керівних органів, осіб та прийняття таких питань до свого розгляду, винесення відповідного рішення;
 • прийняття рішення про реорганізацію Організації;
 • прийняття рішення про ліквідацію Організації. В разі прийняття такого рішення, визначає чисельність членів Ліквідаційної комісії та обирає їх;

6.1.2. Загальні Збори скликаються не менше одного разу на три роки або, в разі необхідності, за рішенням Ради Організації, за вимогою 1/3 кількості членів Організації, а також Головою Ради Організації.

6.1.3. Загальні Збори правомочні якщо на них присутні не менше 2/3 членів Організації, або їх представників. Головує на Загальних Зборах Голова Ради Організації, або за рішенням 2/3 голосів учасників Загальних Зборів обирається інший Голова Загальних Зборів з числа членів Організації.

6.1.4. Про порядок денний, дату і форму (скликання) проведення Загальних Зборів, визначеної норми представництва членів Організації на Загальних Зборах, члени Організації сповіщаються не пізніше, як за один місяць до дня її проведення шляхом публікації відповідного анонсу на сайті Організації.

6.1.5. Рішення Загальних Зборів приймаються шляхом відкритого або таємного голосуванням простою більшістю голосів присутніх членів Організації.

6.1.6. Рішення Загальних Зборів щодо ліквідації або реорганізації Організації, відчуження майна Організації, а також щодо зміни Статуту приймаються шляхом відкритого голосування 3/4 голосів присутніх членів Організації.

6.1.7. Один член Організації має один голос. Члени Організації можуть брати участь в Загальних Зборах дистанційно за допомогою засобів зв’язку. Член Організації може використовувати право голосу особисто або через свого представника, який має на те письмову довіреність. Члена Організації може представляти тільки інший член Організації.

6.1.8. Загальні Збори уповноважені приймати рішення, якщо зареєстровані та беруть участь у роботі більше 2/3 частини членів Організації, які мають право голосу. Процедура проведення Загальних Зборів регулюється Регламентом.

6.1.9. До присутності на засіданнях Загальних Зборів Радою Організації можуть бути запрошені також інші особи з правом дорадчого голосу.

6.1.10. Протягом роботи Загальних Зборів складається протокол, що підписується Головою Ради Організації (Головою Загальних Зборів) та Секретарем Загальних Зборів. Протокол зберігається постійно.

6.1.11. В період між Загальними Зборами керівництво діяльністю Організації здійснює Рада Організації.

6.2.Рада Організації на чолі з Головою Ради Організації – колегіальний постійно діючий керівний орган та вища посадова особа Організації відповідно.

6.2.1.Рада Організації є постійно діючим керівним органом Організації, який здійснює управління її поточною діяльністю. Членами Ради Організації можуть бути тільки члени Організації.

6.2.2. Повноваження Ради Організації:

 • здійснювати керівництво поточною діяльністю Організації;
 • роз’яснювати, виконувати рішення Загальних Зборів, розробляти заходи, шляхи їхньої реалізації;
 • організовувати та скликати Загальні Збори;
 • подавати на розгляд та затвердження Загальним Зборам проекти Регламенту та порядку денного, проекти і плани перспективного розвитку Організації, проекти змін та доповнень до Статуту Організації, інші проекти;
 • подавати на затвердження Загальним Зборам звіти про діяльність Організації та виконання бюджету Організації;
 • затвердження кошторису надходжень і витрат (Бюджету) Організації на наступний рік, змін і доповнень до нього, а також річного фінансового звіту за результатами діяльності Організації;
 • заснування інших юридичних осіб та затвердження положень (статутів) заснованих Організацією юридичних осіб, а також ліквідація таких юридичних осіб;
 • прийняття рішення про участь у спілках, асоціаціях та організаціях та вихід із них;
 • прийняття та виключення членів Організації;
 • створення Комітетів та Комісій з основних напрямів діяльності Організації, затвердження Положення про них, спрямування їхньої роботи;
 • створювати постійні або тимчасові консультативно-дорадчі та робочі органи Організації, покликані сприяти розвитку Організації, досягненню її цілей, визначати їхню компетенцію та затверджувати структуру, призначати та звільняти їхніх керівників, визначати склад консультативно-дорадчих органів (крім штатних працівників). Діяльність консультативно-дорадчих органів Організації визначається окремими положеннями, які затверджуються Радою Організації;
 • робити офіційні заяви від імені Організації;
 • затвердження Положень про порядок вступу та виключення з членів Організації, про розмір та порядок сплати вступних та членських внесків, про символіку та інших положень, а також змін і доповнень до них;
 • запрошувати третіх осіб до присутності на засіданнях Загальних Зборів;
 • спрямовувати роботу Організації згідно зі Статутом та іншими нормативними документами Організації;
 • присвоювати нагороди членам Організації, використовувати засоби громадського заохочення в порядку, визначеному цим Статутом;
 • висловлювати попередження та догану в порядку, визначеному цим Статутом;
 • затверджувати зразки печаток, штампів та титульних бланків Організації, визначати порядок використання символіки та атрибутики Організації;
 • представляти Організацію у зовнішніх стосунках;
 • здійснювати зв’язки з іншими об’єднаннями громадян України, державними та недержавними установами, організаціями, засобами масової інформації, фізичними особами як в Україні, так і за кордоном;
 • визначати коло повноважень та ступінь відповідальності працівників апарату Організації, проводити розподіл обов’язків між ними;
 • розпоряджатися майном і коштами Організації в межах повноважень, визначених рішенням Загальних Зборів, здійснювати фінансові операції (у т.ч. відкривати, закривати банківські рахунки та розпоряджатися коштами на них);
 • нести відповідальність за результати діяльності та раціональне використання матеріальних і фінансових ресурсів Організації;
 • контролювати виконання договорів, угод і контрактів, здійснювати господарське управління коштами та іншим майном Організації;
 • вести облік членів Організації;
 • заслуховувати доповіді посадових осіб Організації, організовувати заходи, які проводить Організація;
 • делегувати Голові Ради Організації виконання окремих функцій, що входять до компетенції Ради Організації;
 • здійснювати інші функції, делеговані Загальними Зборами.

6.2.3. До складу Ради Організації входять Голова Ради Організації та інші члени Ради Організації, що відповідають за роботу Організації в певному напрямку діяльності. Кількісний склад Ради Організації визначають Загальні Збори при її затвердженні.

6.2.4. Голова Ради Організації пропонує Загальним Зборам кандидатури до Ради Організації. Обрання складу Ради Організації відбувається списком або окремим голосуванням стосовно кожного кандидата. Після затвердження рішенням Загальних Зборів складу Ради Організації, вона повноважна виконувати свої функції. Повноваження Ради Організації закінчуються через три роки з моменту її обрання.

6.2.5. У своїй діяльності Рада Організації підзвітна та підконтрольна Загальним Зборам.

6.2.6. У засіданнях Ради Організації із правом дорадчого голосу можуть брати участь

члени Комітетів та Комісій Організації, голови постійних або тимчасових консультативно-дорадчих та робочих органів Організації. Також на засіданні можуть бути присутні члени Організації, питання яких розглядається Радою Організації.

6.2.7. Рада Організації працює в режимі засідань, що відбуваються за потребою, але не рідше, ніж один раз на квартал. Конкретна дата визначається Головою Ради Організації, який очолює Руду Організації та керує її роботою.

6.2.8. Дата, час та місце проведення засідання Ради Організації визначаються Головою Ради Організації і про нього повідомляються члени Ради Організації не пізніше, ніж за 3 дні до його проведення. Чергові та позачергові засідання Ради Організації скликаються Головою Ради Організації за власною ініціативою, за ініціативою принаймні третини членів Ради Організації. На засіданні Ради Організації головує Голова або один із членів Ради Організації за дорученням Голови Ради Організації. Проект порядку денного засідання Ради Організації готується Головою Ради Організації або за його дорученням членом Ради Організації. Будь-який член Ради Організації має право на внесення пропозиції про зміну та/або доповнення проекту порядку денного засідання Ради Організації. Порядок денний затверджується рішенням Ради Організації на початку його засідання. Рада Організації може внести до порядку денного питання, яке не передбачене проектом порядку денного у випадку, коли таке питання визнане як важливе або невідкладне. Засідання Ради Організації проводяться відкрито, якщо не буде прийнято іншого вмотивованого рішення. Форма голосування (відкрите або таємне) та регламент роботи визначаються рішенням Ради Організації. Засідання Ради Організації є чинним, якщо на ньому присутні 2/3 членів його складу. Рішення Ради Організації є чинним, якщо за нього проголосувало більше 1/2 присутніх на засіданні членів Ради Організації. Рішення Ради Організації є обов’язковими для всіх членів Організації, оформлюються протокольно або видаються як окремі акти чи постанови, що підписуються Головою Ради Організації або за його дорученням – уповноваженим ним членом Ради Організації.

6.2.9. Рішення Ради Організації можуть прийматися як на засіданнях, так і шляхом проведення конференції за допомогою засобів зв’язку. Рішення, прийняте шляхом проведення конференції, є правомочним, якщо за нього проголосувало 60% членів Ради Організації. Члени Ради Організації зобов’язані письмово підтвердити результати свого голосування або відмову від голосування не пізніше трьох робочих днів з дати надсилання питання. Стосовно рішень про обрання або затвердження складу керівних органів або дорадчих чи консультативних органів Організації, а також про дострокове припинення повноважень цих органів враховуються тільки результати особистого голосування.

6.2.10. Рада Організації вирішує всі питання діяльності Організації, крім тих, що відносяться до виключної компетенції Загальних Зборів.

6.2.11. Рада Організації діє від імені Організації в межах законів України, цього Статуту та внутрішніх документів Організації.

6.2.12. Рада Організації несе відповідальність за діяльність Організації та стан її майна.

6.2.13. Очолює Раду Організації та здійснює оперативне керівництво Організацією Голова Ради Організації, який обирається Загальними Зборами на три роки.

6.2.14. Повноваження Голови Ради Організації:

 • забезпечувати виконання Статуту, внутрішніх документів Організації у її практичній діяльності, а також поточних та перспективних планів діяльності Організації;
 • організовувати підготовку та виконання рішень Загальних Зборів;
 • скликати чергові чи позачергові засідання Ради Організації, організовувати їх підготовку;
 • скликати позачергові Загальні Збори відповідно до цього Статуту;
 • звітувати на Загальних Зборах про роботу Ради Організації;
 • звітувати на Загальних Зборах про роботу Організації;
 • підписувати акти, прийняті Загальними Зборами або Радою Організації;
 • оперативно розпоряджатися грошовими коштами та майном Організації, в тому числі здійснювати відчуження майна на умовах, визначених цим Статутом;
 • підписувати офіційні, фінансові, банківські документи від імені Організації на умовах, визначених цим Статутом;
 • укладати від імені Організації без доручення, але на умовах, визначених цим Статутом, контракти, договори, в тому числі трудові, угоди та забезпечувати їх виконання;
 • підписувати від імені Організації меморандуми, декларації про наміри та інші подібні документи двостороннього або багатостороннього характеру;
 • підписувати від імені Організації звернення, листи, заяви тощо;
 • у встановленому порядку приймати на роботу та звільняти з роботи працівників Організації;
 • вирішувати питання організації роботи працівників Організації, оплати та стимулювання їх праці, застосовувати заходи громадського заохочення і стягнення до штатних працівників;
 • без доручення представляти Організацію у відносинах з організаціями, підприємствами, установами, органами державної влади, громадськими недержавними організаціями, у засобах масової інформації в Україні та за її межами, в протокольних заходах Організації та протокольних заходах, у яких Організація виступає як запрошена сторона, з підприємцями, іншими юридичними і фізичними особами з усіх питань діяльності Організації в межах своєї компетенції;
 • виступати від імені Організації із заявами та промовами;
 • затверджувати та видавати інструкції, накази і розпорядження по Організації в межах своєї компетенції, які є обов’язковими для всіх посадових, службових осіб, а також всіх членів Організації;
 • розглядати заяви членів Організації;
 • звертатися від імені Організації до суду;
 • подавати на розгляд Загальних Зборів будь-які положення;
 • вносити на розгляд Загальних Зборів подання щодо затвердження і звільнення членів Ради Організації;
 • видавати доручення та довіреності від імені Організації членам Організації;
 • делегувати частину своїх повноважень іншим членам Організації;
 • головувати на засіданнях керівних та виконавчих органів;
 • здійснювати загальне керівництво роботою керівних, виконавчих, консультативно-дорадчих, друкованих та інших органів Організації;
 • вживати заходів щодо розширення сфер діяльності та впливу Організації в межах, визначених цим Статутом та чинним законодавством України;
 • організовувати бухгалтерський облік та звітність;
 • відкривати рахунки в банківських установах;
 • реагувати на листи, пропозиції і скарги громадян і організацій, а в разі потреби виносити такі листи (пропозиції, скарги) на обговорення Ради Організації та Загальним Зборам;
 • виконувати інші функції, передбачені Статутом та внутрішніми документами Організації, необхідні для забезпечення повноцінної діяльності Організації, в межах своєї компетенції.

6.2.15. Керівники юридичних осіб, створених (заснованих) Організацією, підпорядковуються безпосередньо Голові Ради Організації.

6.2.16. Голова Ради Організації несе персональну відповідальність за результати фінансової діяльності, раціональне використання матеріальних і фінансових ресурсів, роботу Організації та стан її майна.

6.2.17. Рішення Голови Ради Організації оформляються його наказами і розпорядженнями по Організації і є обов’язковими для всіх членів Організації.

6.2.18. На час відсутності Голови Організації його обов’язки виконує член Ради Організації – заступник Голови.

6.2.19. У разі необхідності, для здійснення ефективного керівництва поточною діяльністю Організації, Загальні Збори можуть розширити компетенцію Голови Ради Організації.

6.2.20. Голова Ради має право добровільно скласти з себе повноваження, про що він оголошує на засіданні Ради Організації або Загальних Зборів. Рада Організації або Загальні Збори приймають відставку Голови Ради шляхом заслуховування його заяви про відставку. Добровільна відставка Голови Ради не має наслідком припинення його членства в Організації.

6.3.Комітети та Комісії Організації – є виконавчими органами Організації.

6.3.1. Комітети Організації утворюються членами Організації для забезпечення виконання статутних завдань Організації, а їх Положення затверджуються рішенням Ради Організації.

6.3.2. Комісії організації створюються для вирішення оперативних завдань. Комісії здійснюють свої функції на підставі власних положень та Статуту Організації. Рішення про створення та ліквідацію відповідних комісій приймають Комітети Організації, Рада Організації, Голова Ради Організації за поданням не менше 5 членів Організації.

6.3.3. Комітети та Комісії Організації керуються Конституцією України, Законами України, цим Статутом, рішеннями Ради Організації та своїми Положеннями.

6.3.4. Як правило, Комітети є постійними органами Організації, а Комісії є тимчасовими органами Організації.

6.4. Керівні органи звітують перед членами Організації шляхом публікації щорічного звіту на сайті офіційному сайті Організації.

6.5. Керівні органи Організації мають у 30 денний терміни надавати відповіді письмово або електронною поштою на запити, звернення та скарги членів Організації щодо діяльності керівних органів та реалізації статутних завдань.

6.6. Оскарження дії чи бездіяльності керівних органів Організації відбувається шляхом подання відповідного звернення (скарги) до вищестоящого органу (щодо комісій та комітетів – Раді Організації, щодо членів Ради Організації та Голови Ради Організації – Загальним Зборам Організації).

 

7. Кошти та майно Організації

7.1. Організація здійснює володіння, користування та розпорядження коштами та іншим майном, що знаходиться у його власності згідно з чинним законодавством України.

7.2. Для здійснення статутної діяльності, Організація отримує кошти та майно з наступних джерел:

7.2.1. вступні, членські, цільові та інші внески членів;

7.2.2. кошти або майно, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;

7.2.3. пасивні доходи в розумінні Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств»;

7.2.4. надходження від основної діяльності Організації;

7.2.5. фінансова підтримка за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів.

7.2.6. благодійна допомога, гуманітарна та технічна допомога.

7.3. Розпорядження майном Організації здійснюють у межах визначеної цим Статутом компетенції відповідні органи Організації.

7.4. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Організації, несе Організація. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що передане Організації в користування, несе сторона, визначена відповідним договором (угодою).

7.5. Організація самостійно встановлює розмір та форму використання коштів. Щорічний бюджет Організації розробляється головним бухгалтером та затверджується Радою.

7.6. Поточні витрати здійснюються Головою Ради самостійно відповідно до затвердженого бюджету Організації. Якщо поточні квартальні витрати Організації перевищують встановлений Загальними Зборами згідно бюджету квартальний ліміт, витрачання коштів здійснюється Головою Ради за погодженням із членами Ради.

7.7. Кошти та майно Організації не підлягають розподілу між її членами, не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого члена Організації.

7.8. Кошти та інше майно Організації, у разі її ліквідації, не можуть перерозподілятися між їх членами і використовується для виконання статутних завдань або на благодійні цілі, а у випадках, передбачених законодавчими актами, за рішенням суду спрямовується в доход держави.

7.9. Кошти та інше майно Організації, у разі її реорганізації, використовуються в порядку визначеному Загальними Зборами відповідно до пункту 9.2 цього Статуту.

 

8. Облік та звітність

8.1. Організація, веде оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, реєструється в органах державної податкової служби та вносить до бюджету платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством України. Організація подає у встановленому порядку фінансовим органам декларації про свої доходи та витрати.

8.2. Відповідальність за стан обліку, своєчасне подання бухгалтерської та іншої звітності покладено на Голову Ради та головного бухгалтера Організації.

8.3. Фінансовий рік встановлюється з 1 січня до 31 грудня включно.

8.4. Річний звіт та баланс Організації складаються у строки, визначені чинним законодавством України.

8.5. Посадові особи Організації несуть встановлену законодавством України відповідальність за достовірність даних, що містяться в річному звіті та балансі.

 

9. Припинення діяльності Організації

9.1. Діяльність Організації припиняється шляхом її ліквідації або реорганізації, а також за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск) громадського об’єднання.

9.2. Організація може бути реорганізована за рішенням Загальних Зборів, прийнятим у порядку встановленим пунктом 6.1.6 цього Статуту.

9.3. При реорганізації Організації все її майно, права і обов’язки переходять до її правонаступників.

9.4. Практичне припинення діяльності Організації здійснюється ліквідаційною Комісією, склад якої обирається відкритим голосуванням на Загальних Зборах.

9.5. З моменту призначення ліквідаційної Комісії до неї переходять всі права керівництва Організації.

9.6. Ліквідаційна Комісія несе матеріальну відповідальність за завдані Організації збитки, які виникли в наслідок неправомірних дій Комісії з дня початку її роботи.

9.7. Ліквідація вважається завершеною, а Організації такою, що припинила свою діяльність з дня внесення запису про її ліквідацію до державного реєстру.

9.8. Рішення про ліквідацію чи реорганізацію Організації, а також про внесення змін до Статуту чи Положень, вважається чинним, якщо за нього проголосувало не менше 3/4 присутніх.

 

10. Зміни та доповнення Статуту Організації.

10.1. Пропозиції щодо внесення змін і доповнень до статутних документів виносяться Радою Організації.

10.2. Зміни та доповнення статутних документів затверджуються рішенням Загальних Зборів, прийнятим у порядку, встановленим пунктом 6.1.6 цього Статуту.

10.3. 3міни та доповнення реєструються у порядку, встановленому чинним законодавством України.